Danh mục: tap huan

Bao cao pho cap

15/03/2017

     UBND XÃ TRỰC THANH BAN PHỔ CẬP XÓA MÙ CHỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                             Trực Thanh, ngày 29 tháng 09 năm 2016        BÁO CÁO Công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ năm 2016 Căn cứ … Continue reading Bao cao pho cap