Bao cao pho cap

15/03/2017

     UBND XÃ TRỰC THANH

BAN PHỔ CẬP XÓA MÙ CHỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                                                            Trực Thanh, ngày 29 tháng 09 năm 2016

 

    

BÁO CÁO

Công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2016

Căn cứ nghị định số 20/2014/NĐ – CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về PCGD – XM;

Căn cứ công văn số 1179/SGDĐT ngày 23 tháng 9 năm 2014 của sở GDĐT về việc thực hiện kế hoạch công tác PCGD – XMC năm 2014 ;

Căn cứ Công văn số 1028/SGDĐT, ngày 17/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục – xoá mù chữ năm 2016 (PCGD-XMC)

Căn cứ công văn số 01/BCĐ – PCGD ngày 22/8/2016về việc thực hiện công tác PCGD-XMC năm 2016 của UBND huyện Trực Ninh  về việc triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý cơ sở dữ liệu PCGD – XMC;

Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xã Trực Thanh báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục của xã tính đến thời điểm 30/09/2016.

 I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh

 1. ThuËn lîi

Lãnh đạo phòng giáo dục, lãnh đạo địa phương chỉ đạo sát sao trong quá trình thực hiện công tác phổ cập, các phòng ban trong xã giúp đỡ nhiệt tình trong việc cung cấp thông tin về hộ khẩu, các thôn trưởng, các gia đình hợp tác và tạo mọi  kiện thuận lợi trong quá trình điều tra.

 1. a) Đội ngũ giáo viên:

– Đội ngũ giáo viên cả 3 cấp Mầm non, Tiểu học, THCS làm việc với tinh thần hợp tác trách nhiệm cao trong công việc được giao.

– §éi ngò gi¸o viªn lu«n ®oµn kÕt, nhÊt trÝ cao trong mäi hµnh ®éng. Tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô t­¬ng ®èi v÷ng vµng. §ã lµ ®éi ngò giái vÒ chuyªn m«n, m¹nh vÒ t­ t­ëng, lu«n cã ý thøc tù häc, tù båi d­ìng, cã ý thøc v­¬n lªn hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®­îc giao.

– Lu«n nhiÖt t×nh, say mª trong c«ng viÖc. Lu«n lÊy kÕt qu¶ gi¶ng d¹y lµ th­íc ®o ®¸nh gi¸ tay nghÒ, phÈm chÊt ®¹o ®øc. ChÝnh v× vËy lu«n ®­îc sù tÝn nhiÖm, uy tÝn víi §¶ng bé, nh©n d©n, héi cha mÑ häc sinh trong vµ ngoµi x·.

– Cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ vÞ trÝ, vai trß, tÇm quan träng cña c«ng t¸c phæ cËp, nªn tù gi¸c hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao. H¹n chÕ tèi ®a häc sinh bá häc, kh«ng ®Õn tr­êng.

 1. b) VÒ häc sinh

– Lu«n cã ý thøc, ®éng c¬ th¸i ®é häc tËp ®óng ®¾n, tù gi¸c phÊn ®Êu, tu d­ìng rÌn luyÖn b¶n th©n. ChÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p luËt, kû c­¬ng tr­êng líp, kh«ng bá häc, bá giê.

– Tham gia nhiÖt t×nh vµo c¸c ho¹t ®éng cña líp, cña tr­êng.

– Lu«n cã ý thøc tù gi¸c, say mª trong häc tËp, phÊn ®Êu hoµn thµnh hÕt ch­¬ng tr×nh THCS vµ THPT ®Ó tù ®µo t¹o b¶n th©n thµnh con ng­êi cã kiÕn thøc, kü n¨ng, tr×nh ®é häc vÊn v÷ng vµng ®Ó b­íc vµo cuéc sèng, cã Ých cho x· héi sau nµy.

 1. c) VÒ phÝa cha mÑ häc sinh

– §¹i ®a sè cã quan ®iÓm ®óng ®¾n vÒ nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n ®èi víi con em trong viÖc häc hµnh. T¹o mäi ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian, c¬ së vËt chÊt, dông cô s¸ch vë häc tËp ®Ó con em hä yªn t©m häc tËp.

– Lu«n quan t©m, phèi kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a gia ®×nh víi nhµ tr­êng vµ x· héi ®Ó l¾ng nghe vµ cã biÖn ph¸p kÕt hîp gi¸o dôc tèt h¬n.

 1. d) Ban chØ ®¹o phæ cËp cña ®Þa ph­¬ng

– Thµnh lËp ®­îc Ban chØ ®¹o phæ cËp cña ®Þa ph­¬ng do «ng Chñ tÞch UBND x· lµm tr­ëng ban.

– Lu«n ®oµn kÕt, n¨ng ®éng, nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ nhiÖm vô phæ cËp cã tÇm chiÕn l­îc l©u dµi trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n hãa, chÝnh trÞ ®Þa ph­¬ng, lu«n quan t©m, t¹o mäi ®iÒu kiÖn vÒ nh©n lùc, vËt lùc vµ tµi lùc ®Ó s¸t sao chØ ®¹o trong c«ng t¸c nµy.

– Cã kÕ ho¹ch cô thÓ tr­íc m¾t vµ l©u dµi, x©y dùng ®­îc ®Ò ¸n phæ cËp.

– Cã kÕ ho¹ch triÓn khai kÞp thêi, ®óng quan ®iÓm, huy ®éng tèi ®a sè trÎ bá häc tíi tr­êng.

– Phèi kÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, tæ chøc x· héi ®Ó cã ph­¬ng ch©m chØ ®¹o ®óng ®¾n. KiÓm tra, ®«n ®èc th­êng xuyªn ®èi víi nh÷ng hé cã con em bá häc.

– C¸c ngµnh häc cã nhËn thøc ®óng ®¾n nªn tù gi¸c hoµn thµnh nhiÖm vô phæ cËp.

 1. Khã kh¨n

Cán bộ giáo viên phải đến từng hộ gia đình để điều tra vào các buổi trưa và tối mất nhiều thời gian, có hộ phải đến nhiều lần mới gặp được chủ hộ.

Một số hộ gia đình, chủ hộ ban ngày phải đi làm vất vả, mệt mỏi nên không hợp tác hoặc có hợp tác nhưng không thân thiện với cán bộ giáo viên điều tra, cung cấp thông tin không chính xác.

 – Gi¸o viªn cña c¸c nhµ tr­êng ph¶i ®¶m ®­¬ng nhiÒu c«ng viÖc. Thêi gian tËp trung cho nghiªn cøu bµi so¹n, bµi d¹y, qu¸ tr×nh tù ®µo t¹o, c«ng t¸c chñ nhiÖm… chiÕm nhiÒu thêi gian nªn huy ®éng c«ng t¸c phæ cËp còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n.

– Mét sè gi¸o viªn míi ra tr­êng ch­a cã kinh nghiÖm lµm phæ cËp nªn ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn tiÕn ®é, thêi gian.

– Mét sè gi¸o viªn kh«ng ph¶i lµ ng­êi ®Þa ph­¬ng cho nªn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong c«ng t¸c ®iÒu tra c¬ b¶n.

– Häc sinh cßn thuyªn chuyÓn nhiÒu.

– Mét bé phËn học sinh ®­îc gia ®×nh chiÒu chuéng nªn c¸c em ch­a tù gi¸c trong häc tËp, cßn m¶i ch¬i, tô tËp sa ®µ,… nÕu nh­ kh«ng ®­îc thÇy c«, b¹n bÌ ph¸t hiÖn dÔ dÉn ®Õn bá häc.

– Do ®Æc ®iÓm cña ®Þa ph­¬ng ®¹i ®a sè lµm n«ng nghiÖp nªn hoµn c¶nh kinh tÕ cßn nhiÒu khã kh¨n, v× vËy bè mÑ c¸c em nhiÒu ng­êi ph¶i ®i lµm ¨n ë xa, göi con l¹i cho «ng bµ, ng­êi th©n ch¨m sãc,… hoÆc nhiÒu hé chuyÓn h¼n ®i vïng kinh tÕ, hoÆc khi lµm ¨n ®­îc, cã vèn hä l¹i trë vÒ quª h­¬ng. V× vËy c«ng t¸c thuyªn chuyÓn lu«n kh«ng æn ®Þnh dÉn ®Õn khã kh¨n cho viÖc theo dâi.

– Kinh phÝ chi cho c«ng t¸c phæ cËp qu¸ h¹n hÑp, trong khi ®ã tËp trung cho c«ng t¸c phæ cËp mÊt nhiÒu thêi gian, nhiÒu lo¹i sæ s¸ch cã liªn quan.

 1. Quá trình chỉ đạo và thực hiện:
 2. Thành lập ban chỉ đạo phổ cập do ông Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, 3 đồng chí hiệu trưởng trường THCS; trường Tiểu học; trường Mần non làm phó ban, ủy viên là các đ/c trong BGH trường THCS, trường tiểu học, trường Mầm non, đ/c phụ trách hộ khẩu, văn phòng UBND và VP các nhà trường.
 3. Trưởng ban họp ban chỉ đạo phân công thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhà trường, từng bộ phận điều tra, ghi phiếu, bộ phận nhập dữ liệu vào máy cụ thể:
Stt Đội Nhóm GV phụ trách điều tra- Ghi phiếu Nhập dữ
liệu vào máy
Ghi chú
THCS TH MN
1 Đội 1 Phạm Thị Vân Vũ Thị Quỳnh Trần Thị Kết TH
2 Đội 2 Trần Thị Tươi Dương Thị Huyền Nga Nguyễn Thị Sen TH
3 Đội 3 Trần Đình Thắng Trần Thị Thương Huyền Vũ Thị Thu Thủy TH
4 Đội 4 Trần Thị Mến Đặng Thị Thủy Phạm Thị Thảo TH
5 Đội 5 Nguyễn Thị Xuyến Trần Thị Mai Phạm Thị Ngọc TH
6 Đội 6 Vũ Thị Tơ Nguyễn Thị Thu Thắng Trương Thị Ngọc THCS
7 Đội 7 Phạm Thị Thủy Nguyễn Thị Hà Nguyễn Thị Hiền THCS
8 Đội 8 Vũ Thị Hồng Lê Nguyễn Thị Lụa Nguyễn Thị Huệ THCS
9 Đội 9 Vũ Thị Thanh Phượng Hoàng Thị Huệ Vũ Thị Ngọt THCS
10 Đội 10 Nguyễn Trường Quý Bùi Thị Hảo Phạm Thị Thúy THCS
11 Đội 11 Vũ Thị Diệu Thúy Lương Ngọc Thiêm Cao Thị Thoan MN
12 Đội 12 Vũ Thị Thu Hằng Hoàng Thị Kim Dung Cao Thị Huế MN
13 Đội 13 Vũ Thị Huyền Nguyễn Thị Phương Lan Phạm Thị Hồng Hoa MN
14 Đội 14 Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Thị Nhài Phạm Thị Lan MN
15 Đội 15 Phạm Thị Nhung Vũ Thị Huế Phạm Thị Thanh MN

Đ/c phó ban quán triệt tinh thần và hướng dẫn cách thu thập thông tin, cách ghi  vào phiếu, cách nhập dữ liệu vào phần mềm…Sau khi điều tra ghi phiếu và nhập máy xong yêu cầu các nhóm đối chiếu và khớp số liệu theo từng cấp học của từng thôn với ban phụ trách công tác phổ cập và giải trình rõ số liệu.

 1. Thành lập ban kiểm tra: Kiểm tra các tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù theo từng cấp học, Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, tỉ lệ % người biết chữ từ 15 – 60 tuổi, đối khớp các dữ liệu trên phần mềm với phiếu điều tra.

III. Kết quả công tác phổ cập giáo dục xóa mù xã Trực Thanh:

 1. Phổ cập giáo dục Mầm non.

1.1. Điều kiện phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi:

Phòng học:  Có 2 phòng học theo hướng kiên cố, đạt chuẩn theo quy định tại Điều lệ trường Mần non.

Thiết bị: Có 2/2 lớp có bộ thiết bị dạy dạy học tối thiểu để thực hiện chương trình GDMN: có 0 lớp sử dụng bộ phần mềm trò chơi ứng dụng CNTT.

Giáo viên: Có 4 giáo viên đạt chuẩn về đào tạo trở lên, 4 giáo viên được hưởng thu nhập và các chế độ khác theo thang bảng lương GVMN.

Trẻ em:

+ Có 6 trẻ được hưởng chế độ chính sách;

+ Có 337 trẻ được chăm sóc giáo dục theo chương trình GDMN;

+ Có 01 trẻ dân tộc thiểu số được chuẩn tiếng Việt trước khi vào lớp 1;

+ Có 25 trẻ dưới 5 tuổi đi học (tăng so với năm học trước).

 • Các tiêu chuẩn thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi.

1.2.1. Cơ sở vật chất

Tỷ lệ phòng học trên lớp: 2 phòng/2lớp

Có 8 phòng học đạt yêu cầu theo quy định của điều lệ trường MN; tỷ lệ 100% Trong đó:

+ Số phòng kiên cố: 8 phòng

+ Số phòng bán kiên cố: 3 phòng

+ Số phòng tạm: 0 phòng

+ Số phòng học nhờ: 0 phòng

+ Có 8 lớp có đủ bộ thiết bị dạy học tối thiểu

Đánh giá : Đạt

1.2.2. Giáo viên

Tỷ lệ giáo viên/lớp:  2,3 GV/lớp

Giáo viên có trình độ CĐ, Đại học: 27 giáo viên đạt tỷ lệ 93.1%

Giáo viên có trình độ trung cấp: 02 GV

Giáo viên chưa đạt chuẩn về trình độ: 0 GV

Đánh giá : Đạt

1.2.3. Trẻ em ( diện phổ cập)

Huy động trẻ 5 tuổi ra lớp:  79 HS(2HS khuyết tật) còn 77

Trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày theo CT GDMN: 79 HS

Trẻ đi học theo chuyên cần: 78 HS

Trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN:  HS

Trẻ 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 2 HS; tỷ lệ: 2.53%

Trẻ 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi: 2 HS; tỷ lệ: 2.53%

Đánh giá : Đạt

1.3 Đánh giá chung.

– Xã Trực Thanh đã đạt các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non.

 1. Phổ cập giáo dục Tiểu học

+ Học sinh:

Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1:

Số lượng: 67/67 đạt tỷ lệ 100%

Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học:

Số lượng 88/88 đạt tỷ lệ 100%

Học sinh học 9-10 buổi/tuần

Số lượng:  381/381 đạt tỷ lệ 100%

+ Giáo viên:

Tỷ lệ giáo viên trên lớp: 20/15 = 1,233 GV/lớp

Giáo viên có trình độ chuẩn: 20/20 đạt tỷ lệ 100%

Giáo viên có trình độ trên chuẩn: 19/20 đạt tỷ lệ 95%

Giáo viên dạy chuyên : Âm nhạc 1, Ngoại Ngữ 2, Tin học 1, Thể dục: 1, Mĩ thuật: 1

Còn thiếu: 1 Giáo viên

     + Cơ sở vật chất:

Tỷ lệ phòng học/lớp: 15/15

Phòng chức năng: Thư viện 1, Y tế 1, BGH 2, TBĐDDH 1, Phòng tin 1.

Khu vệ sinh riêng: Giáo viên 1; Học sinh 2

Kiểm tra, đối chiếu danh sách của học sinh đang học tại trường tiểu học kiểm tra xác suất mỗi độ tuổi 5-10 HS

+ Trong đó sai: 0

Đánh giá chung: Xã Trực Thanh đã đạt các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học.

 1. Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở:

3.1. Học sinh:

Tỷ lệ trẻ ( 11-14) tuổi tốt nghiệp tiểu học:

Số lượng: 340/340;                  Tỷ lệ: 99,76%

Tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6 :

Số lượng:  67/67;                  Tỷ lệ: 100%

Tỷ lệ học sinh TN THCS ( 2 hệ) năm học vừa qua :

Số lượng: 77/77 ;                  Tỷ lệ: 100%

Tỷ lệ thanh thiếu niên ( 15-18) tuổi TN THCS ( 2 hệ )

Số lượng: 280/283;                   Tỷ lệ: 98,9%

3.2. Giáo viên.

Tỉ lệ giáo viên trên lớp: 20/11 = 1,81 GV/lớp

Giáo viên có trình độ chuẩn: 6/20 đạt tỷ lệ 30%

Giáo viên có trình độ trên chuẩn: 14/20 đạt tỷ lệ 70%

3.3. Cơ sở vật chất:

Tỷ lệ phòng học trên lớp: 11 phòng/11lớp

Phòng chức năng: BHG 2; Hội đồng 1; Phòng Thư viện: 1; phòng y tế: 1; Phòng Văn phòng: 1

Phòng học bộ môn: Phòng Vật lý 1;  Phòng tin 1; Phòng Hóa học: 1; Phòng Sinh học: 1; Phòng ngoại ngữ: 1

Khu vệ sinh riêng: Giáo viên 1; Học sinh 1.

Đánh giá chung: Xã Trực Thanh đã đạt các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục THCS.

 1. Phổ cập GDTrH:

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp vào 10:

Số lượng 60/77;     Tỷ lệ 77,92%

Tỷ lệ học sinh TN THPT (2 hệ) năm học vừa qua :

Số lượng 57/57;         Tỷ lệ 100%

Tỷ lệ thanh thiếu niên (18-21) tuổi TNTHPT:

Số lượng: 238/325;     Tỷ lệ: 73,23%

 1. Công tác xóa mù chữ:

Số người trong độ tuổi từ 15-35 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1 đạt tỷ lệ 99,95%

Số người trong độ tuổi từ 15 đến 60 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2 đạt tỷ lệ 99,45%

Đánh giá: Phổ cập GD- XMC xã Trực Thanh đạt chuẩn phổ cập giáo dục – xóa mù.

Ban chỉ đạo PCGD – XMC xã Trực Thanh trân trọng báo cáo.

 

 

T/M BAN CHĐẠO

                TRƯỞNG BAN